Uppförandekod

Linjemontage vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på våra medarbetare och affärspartners.

Linjemontages kärnvärden vägleder oss

Med kompetens, ansvar och arbetsglädje bidrar Linjemontage till ett bättre och mer hållbart samhälle. Dessa är Linjemontage kärnvärden som hela vår verksamhet bygger på. Linjemontage kärnvärden beskriver hur vi är som personer, vad vi står för, hur vi jobbar, vad vi kan åstadkomma och hur vi vill bli uppfattade. I alla delar av vår verksamhet arbetar vi aktivt med våra kärnvärden.

Kompetens

Vi ska vara nyskapande, flexibla och ständigt förbättra oss. Vi ska ta vara på våra medarbetares kompetens och erbjuda goda möjligheter till utveckling, utbildning, befordran och friskvård.

Ansvar

Vi vill att våra medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamheten samt medverkar till vår positiva utveckling. I Linjemontage ska vi ha möjlighet att påverka vår arbetssituation. Genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer ska vi skapa och bibehålla långvariga och goda relationer.

Arbetsglädje

Vi ska vara det personliga företaget. Vi ska verka för att våra arbetsuppgifter ska kunna förenas med familj och fritidsintressen. Vi vill att bra kommunikation, god stämning och respekt för individen ska råda i Linjemontage.

Linjemontages uppförandekod

Grunden för uppförandekoden är Linjemontage kärnvärden ”Med kompetens, ansvar och arbetsglädje bidrar Linjemontage till ett bättre och mer hållbart samhälle” samt FN:s Global Compact 10 principer.

FN:s Global Compact 10 principer

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Antikorruption

Princip 10: Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

För vem gäller Uppförandekoden?

Uppförandekoden gäller alla i Linjemontagekoncernen, från styrelse och ledning, till enskilda medarbetare, och innehållet i koden ska respekteras och följas.

Vi kräver att uppförandekoden respekteras och följs av våra affärspartners (kunder, samarbetspartners, leverantörer).

Uppförandekoden utgör ett övergripande ramverk, och kompletteras med detaljerade regler och riktlinjer för enskilda områden.

Affärsetik och affärsprinciper

Vi följer lagar och förordningar

Linjemontage följer de lagar, regler och förordningar som gäller på de marknader där vi är verksamma. Vi kräver att våra affärspartners agerar på motsvarande sätt.

Vi accepterar inte korruption

Linjemontage agerar alltid ansvarsfullt och etiskt i affärsrelationer. Vi tolererar ingen form av
korruption, mutor eller utpressning. Det innebär bland annat att:

 • Vi agerar och fattar beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller våra närstående. Vi utnyttjar inte heller relationer med affärspartners för egen vinning.
 • Vi undviker situationer som kan skapa eller ge intryck av att skapa intressekonflikter. Om en intressekonflikt inte kan undvikas ska detta rapporteras öppet till närmaste chef. Om en medarbetare bedriver affärsverksamhet utanför Linjemontage (så kallad bisyssla) ska detta vara godkänt av Linjemontage.
 • Vi överträder aldrig gällande lag om givande eller tagande av muta. Vi varken ger eller tar emot gåvor eller tjänster med ett värde som överstiger Linjemontage fastställda nivåer, och deltar inte i representation utöver normal affärsverksamhet. Vi anpassar oss till affärspartners regler om gåvor, representation med mera, om dessa är striktare än Linjemontage regler.
Vi följer konkurrensrättsliga lagar

Linjemontage driver verksamhet enligt gällande konkurrenslagstiftning på de marknader där vi är
verksamma. Vi agerar för sund konkurrens vid anbud, offert, upphandling och inköp.

 • Vi accepterar inte någon form av olagliga konkurrensbegränsande åtgärder, såsom till exempel prissamverkan, kartellbildning eller missbruk av marknadsdominans.
 • Vi agerar korrekt och ägnar oss inte åt otillbörlig påverkan eller manipulation som riskerar att snedvrida konkurrensen.
Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet.

Linjemontage tar som samhällsbyggare ansvar för att motverka ekonomisk brottslighet i branschen. Ekonomisk brottslighet snedvrider konkurrensen och leder till instabilitet, oförutsägbarhet samt minskade resurser för den lagliga delen av samhället.

 • Vi för korrekt redovisning av ekonomiska transaktioner.
 • Vi tar avstånd från och arbetar aktivt mot svartarbete.

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa

Linjemontage arbetsplatser ska vara trygga och säkra, utan olyckor. Vi sätter medarbetarnas hälsa och arbetsglädje i centrum.

 • Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att utveckla arbetsmiljön och främja medarbetarnas hälsa, för att förhindra skador och sjukdom.
 • På Linjemontages arbetsplatser ska alla vara delaktiga i arbetsmiljöarbetet och följa Linjemontage riktlinjer och arbetsplatsens regler. Medarbetare tar ansvar för egen och andras arbetsmiljö. Vi tänker till i vardagen och är rädda om varandra och oss själva.
 • På Linjemontages arbetsplatser ska det finnas adekvat utrustning och kompetens för skydd av människor och egendom.
 • Vi arbetar för att hela värdekedjan, i överensstämmelse med respektive lands arbetsmiljölagstiftning, ska verka för en sund och säker arbetsmiljö.

Vi verkar för jämställdhet och mångfald

Alla människors lika värde är en självklarhet. Linjemontage arbetar för att öka mångfald och jämställdhet i alla delar av verksamheten. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering

Linjemontage har nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier, mobbing och diskriminering. Vi har ett ansvar att förebygga, förhindra och agera. Alla
medarbetare och affärspartners som ser eller misstänker överträdelser är skyldiga att påtala detta.

Vi accepterar inte barnarbete

Alla former av våld, tvång eller utnyttjande av barn är oacceptabla. Som barn räknas här en person under 15 år, om inte lagstiftning föreskriver en högre minimiålder. Arbetstagare under 18 år ska särskild skyddas från farliga arbetsuppgifter som innebär risk för hälsa och säkerhet, som till exempel nattarbete.

Vi accepterar inte tvångs- och skuldarbete

Arbete ska ske på frivillig grund. Personliga dokument och ägodelar får inte beslagtas i syfte att tvinga till arbete. Arbetstagare ska fritt få lämna arbetsplatsen efter avslutat arbetspass. Illegal arbetskraft får inte användas.

Vi värnar rätten till föreningsfrihet

Linjemontage accepterar inte inskränkningar i arbetstagares rätt till föreningsfrihet eller kollektivavtalsförhandlingar. Arbetstagare ska kunna utöva dessa rättigheter, utan att hindras eller riskera trakasserier och repressalier, även i länder där rätten att organisera sig är begränsad eller förbjuden.

Vi värnar om skäliga anställningsvillkor

Linjemontage accepterar inte anställningsvillkor som underskrider nationell och lokal lagstiftning eller ILO:s (International Labour Organization) kärnkonventioner.

 • Undertecknade kollektivavtal ska respekteras och följas.
 • Arbetstid och minimilön ska följa nationella lagar i det land produkten tillverkas eller
  tjänsten utförs.

Miljö

Vi värnar om klimat och miljö

Linjemontage bidrar till en hållbar samhällsutveckling och arbetar kontinuerligt för att förebygga miljörisker och minimera vår påverkan på miljö och klimat.

 • Vårt miljöarbete sker systematiskt och integrerat i verksamheten.
 • Vi följer och respekterar lagar och andra relevanta miljörelaterade samhällskrav.
 • Våra medarbetare ska ha relevant kompetens baserat på arbetsuppgifternas påverkan på miljön.

Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan

Linjemontage fokuserar aktivt på de områden där verksamheten har störst miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv och arbetar med:

 • Utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen i material och produktion.
 • Minskad klimatpåverkan från transporter och produktion.
 • Materialeffektivitet i produktion genom att förebygga materialspill och ökad återvinningsgrad.

Linjemontage arbetar successivt och med ständiga förbättringar för att uppnå bättre miljöprestationer. Medarbetare och affärspartners på Linjemontage arbetsplatser ansvarar för att rapportera avvikelser och miljöhändelser. Vi uppmuntrar kunskap om, samt utveckling och spridning av, miljöanpassad teknik.

Vi ställer krav på affärspartners

Linjemontages affärspartners och deras miljöarbete, spelar en viktig roll i vårt miljöarbete. Detta fångas upp i inköpsprocesserna i form av krav och riktlinjer. Vi ska i samspel med våra affärspartners driva på utvecklingen av miljöanpassade produkter och lösningar.

Efterlevnad

Vi kräver att uppförandekoden efterlevs

Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har ledning och chefer på alla nivåer ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. En medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef. Till stöd finns HR i Linjemontage.

Medarbetare i Linjemontage ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. Linjemontage ger flera möjligheter att rapportera misstankar om överträdelser. I första hand rapporterar Linjemontage och affärspartners medarbetare till sin närmaste chef. Om detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjlighet att rapportera anonymt via Linjemontages system för visselblåsning.

Om en medarbetare i Linjemontage inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande åtgärder. Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer affärssamarbetet att avvecklas.

Fastställande och uppdatering

Denna kod ska fastställas årligen av ledningsgruppen på Linjemontage.

Grästorp 2021-07-01
Henrik Höglund VD

Kom i kontakt med oss

Har du ett spännande projekt att berätta om, eller behöver du komma i kontakt med ett av våra tjänsteområden? På vår kontaktsida hittar du uppgifter till respektive kontor och vem du som kund, partner eller leverantör kan vända dig till. Vi ser fram emot att träffas!