fbpx

Linjemontage driver ett stort antal projekt genom våra affärsområden. Vi försöker löpande uppdatera våra intressenter och medarbetare kring våra uppdrag och händelser i närtid.

För att möta det ökade behovet av elenergi i Sverige pågår flera förstärkningar av transmissionsnätets 400 kV luftledningar. Linjemontage är idag huvudentreprenör för två stora projekt åt beställaren Svenska kraftnät.

2019 och 2020 har varit ett två händelserika år för Linjemontage i Grästorp AB. Under denna period har man inte bara ändrat ägarstrukturen, och tagit in indiska KalpaTaru som huvudägare. Genom offentlig upphandling har man räknat hem våra större entreprenader till Svenska Kraftnät, Projekt Hurva-Sege och projekt Storfinnforsen-Långbjörn.

Det är vårt affärsområde Transmission som tagit sig an affärerna, det var vår dåvarande affärsområdeschef Håkan Johansson som ledde anbudsteamen, och lämnade lagom till sin pension över stafettpinnen till vår nya affärsområdeschef Håkan Eriksson.

Dessa projekt återger Linjemontage breda geografiska etablering i Sverige, då det ena projektet ligger i Skåne och avser en ny 400 kV luftledning mellan stamstationerna Hurva och Sege. Det projektet går nästa tidsmässigt parallellt med det projekt som vi utför i Västernorrland.

I inte långt från Ramsele tätort kan man beskåda den imponerande dammen som skiljer Ramselesjön från Faxälven som sedan rinner söderut och ut i Bottenhavet. Dammen är en del av det kraftverk som byggdes mellan 1948 och 1954, och lyder under namnet Storfinnforsens kraftverk.

Dammen är mäter 800 meter och är därmed också Sverige största betongdamm.

Allt mer el produceras i norra Sverige, bland annat genom Storfinnforsens kraftverk, och det är här som vårt projekt pågår. Vi har vårt sitekontor i centrala Ramsele.

Vår projektledare Ulf Jonsson driver projektet att bygga en 400 kV luftledning tillsammans med platschefen Joakim Lundgren. NCC är underentreprenör i projektet och har utfört skogsröjning, väg- och anläggningsarbete samt gjutning av betongfundamenten för kraftledningsstolparna.

Sträckan är 35 km lång och markhöjdsvariationen är en stor del av utmaningen i projektet. Vi måste även ta hänsyn till flera känsliga områden ur miljösynpunkt.

Under 2020 har man anlagt vägar och infrastruktur för att kunna bygga stolpplatserna. Linjemontage ha anlitat Elnos som partner för montaget av luftledningarna och alla kraftledningsstolpar.

Vi kommer återkomma med fler artiklar om detta projekt under våren 2021.

Läs mer om projektet och bakgrund på Svenska kraftsnäts hemsida.

https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/langbjorn-storfinnforsen/om-projektet/?id=894

Den första delen i entreprenaden innebar att röja skog utmed den utstakade sträckan för ledningen.

Storfinnforsens kraftverk i Ramsele kommun

Jordlina läggs i marken i anslutning till ledningens framfart.

NCC är underentreprenör och har utfört anläggningsarbetet.

Vi är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området ifrån 0,4 kV till  400 kV.  Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningsanläggningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd inom ramen för våra tre affärsområden Transmission, Kraftanläggningar och Service och Underhåll
Bland våra kunder är elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar representerade.
Vi bedriver verksamhet med kontor över hela Sverige och har även bolag i Norge. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.