fbpx
Nyheter

Internrevision vid tranmissionsprojektet Hurva-Sege med fokus på miljö och säkerhet

By mars 31, 2021april 12th, 2021No Comments

Linjemontage KMA-samordnare har under vecka 12 genomfört en internrevision vid nybyggnationen av 400 kV luftledningen mellan transmissionsnätsstationerna Hurva och Sege i Skåne.    

Projektet har nu pågått i mer än ett år och man har i mångt och mycket kunna följa projektplanen. Beställaren Svenska kraftnät närvarar med personal på sitekontoret på Knutstorps gård, där även Linjemontage och dess underentreprenören NCC och vår partner Elnos disponerar sina kontor. Detta möjliggör en bra kommunikation och samverkan mellan beställare, huvudentreprenör och underentreprenör. Svenska kraftnät ställer stora krav på Linjemontage som huvudentreprenör i genomförandet. Genom att Linjemontage har en hög närvaro på site kan vi fånga upp och lösa frågeställningar på ett effektivt sätt.

Beställningen avser upprättande av 136 luftledningsstolpar med tillhörande ledningsdragning inkluderat fundament och markentreprenad, allt inkluderat.

Linjemontage har förutom de högt ställda kvalitetskraven vid leverans även tydliga miljö-och arbetsmiljökrav att efterleva. Hittills har närmare 120 medarbetare inom olika yrkeskategorier varit engagerade i produktionen, och samtliga skall känna till de krav och regler som finns ställda för genomförandet och följa dessa.

Linjemontage ansvarar för att alla känner till gällande säkerhetsföreskrifter och att dessa efterlevs. Jonas Garnemark som är KMA-ansvarig har tillsammans med projektets KMA-samordnare Henrik Kårfeldt gjort stickprovskontroller på site för att följa upp att utförandet uppfyller beställarens krav.

Vid dagen för internrevisionen pågick pålning och gjutning vid stolpplatserna där stickprovskontrollerna genomfördes, där flera underentreprenörer deltog. Förutom NCC så fanns bland annat Skåne Energi på plats.

Den 2 april kommer man stänga av den befintliga ledningen mellan Hurva och Sege, som den nya skall ersätta. Den nya ledningen kommer i stor del följa samma ledningsgata som den befintliga, vilket medför att man måste vara väldigt handlingskraftig under denna period som sträcker sig fram till den 10 juni. Då kommer personal från vår partner Elnos vara på plats med närmare 50 montörer som skall med ett väldigt punktligt arbetsschema riva de befintliga stolparna, och samtidigt resa de nya. Samtidigt som detta skall NCC som är projektets underentreprenör för anläggning och betongarbeten gjuta de fundament som skall på plats.

Fram till idag har man både rest stolpar och dragit ledning i den del av ledningen som inte går i den befintliga ledningen, kroken runt Södra Sandby. Den delen är nu avklarad och man står redo för nästa etapp.

Projektets platschef, Morgan Bergvall ger en sammanfattning av nuläget i projektet.

Delar av etapp 1 som passerar förbi projektets sitekontor på Knuttorps gård.

Två medarbetare från underentreprenören Skåne Energi som är med och gjuter fundament.

Vid dessa stolpplatser går etapp 1 ihop med med den befintliga ledningsgatan. Man ha dragit fram ledningarna så dessa är redo att koppla på den befintliga ledningen under sommaren.

Vi är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området ifrån 0,4 kV till  400 kV.  Vi marknadsför och säljer kundanpassade kraftförsörjningsanläggningar och tjänster som ger konkurrenskraft, komfort och trygghet för våra kunder. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som exempelvis fjärrkontroll, reläskydd inom ramen för våra tre affärsområden Transmission, Kraftanläggningar och Service och Underhåll
Bland våra kunder är elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar representerade.
Vi bedriver verksamhet med kontor över hela Sverige och har även bolag i Norge. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Power Transmission Ltd.