Linjemontage

Dataskyddspolicy

Denna dataskyddspolicy beskriver hur Linjemontage samlar in och använder dina personuppgifter. Här återfinns också information om dina rättigheter. För att komma i kontakt med ansvarig för frågor rörande dataskydd och integritetsskydd kontaktar du oss enligt nedan.

För att kunna utföra våra åtaganden och leverera våra tjänster måste vi behandla vissa typer av personuppgifter. Med behandling avses all insamling, lagring, hantering, ändring och användande av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Företaget Linjemontage är personuppgiftsansvarig och ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter använder vi?
För våra anställda är vi skyldiga att hantera vissa personuppgifter utifrån krav i form av lagar, förordningar och kundkrav etc.

För våra kunder och leverantörer gäller att vi registerför uppgifter för att kunna uppfylla våra avtal och överenskommelser såsom att ta emot beställningar, leverera projekt samt skicka fakturor m.m. Dessa uppgifter lagrar vi så länge vi är skyldiga att göra det enligt lagar, förordningar och kontraktsmässiga krav etc.

När delas personuppgifter med andra?
Alla personuppgifter som vi behandlar lagras antingen lokalt i våra lokaler eller hos våra IT-driftleverantörer och de är alltid lokaliserade i länder inom EU/EES. Vi säljer inte dina personuppgifter till någon och delar endast personuppgifter med andra parter för att uppfylla företagets kravbild. Exempel på detta kan vara att dela personuppgifter till vår företagshälsovård, med våra kunder och leverantörer. Personuppgifter från våra leverantörer kan vi behöva dela med våra kunder. Exempel när kunder och leverantörer behöver del av personuppgifter är vid godkännande av projektorganisationer, vistelse på anläggningsplats m.m.

I vissa lägen är vi skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lag- och myndighetskrav.

Dina rättigheter
Dataskyddsförordningen ger dig en rad rättigheter gentemot oss som behandlar dina personuppgifter. För att åberopa dessa rättigheter kontaktar du oss enligt nedan. Vi strävar alltid efter att ha korrekta uppgifter och därför rättar, kompletterar, raderar eller avidentifierar vi personuppgifter när det behövs. Om du tycker att någon uppgift är felaktig eller missvisande bör du kontakta oss omedelbart. Anser du att vi på något sätt har behandlat dina personuppgifter felaktigt så bör du kontakta oss omedelbart.

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att utan kostnad en gång per år få information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. I utdraget ser du vilka typer av personuppgifter om dig som vi behandlar och ändamålen med behandlingen. Tänk på att en begäran om registerutdrag ska vara skriftlig och underskriven.

Rätt till rättelse
Om du anser att vi har felaktiga eller missvisande personuppgifter om dig så kan du be oss om att få dem rättade eller att få dem kompletterade med personuppgifter som är relevanta för behandlingen.

Rätt till radering
Under vissa förutsättningar kan du begära att få personuppgifter som vi behandlar raderade, till exempel om de inte längre behövs för det syfte som de samlades in för. Personuppgifter som vi behöver för att vi ska kunna fullfölja avtal mot dig som kund eller leverantör eller för att kunna följa lagkrav kan du dock inte få raderade. När vi raderar personuppgifter så meddelar vi också andra företag som har fått uppgifterna från oss om att de ska raderas.

Rätt till begränsning
I vissa situationer kan du begära att få användningen av dina personuppgifter begränsad, exempelvis om uppgifterna är felaktiga och du har begärt att få dem rättade.

Cookies
Linjemontage använder sig av cookies på våra webbsidor i syfte att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa eller på något sätt ändra någon annan data på din dator. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om du vill går det dock att blockera detta.

Kontakta oss

Behöver du komma i kontakt med oss kan du skicka post till adressen nedan eller ringa vår växel på telefonnummer 0514-587 30. Meddela eller märk post att det gäller vår dataskyddspolicy så kommer ditt ärende att handläggas av rätt person.

Linjemontage
Järnvägsgatan 20
467 40 Grästorp

Ovanstående fastställt av ledningen för Linjemontage, Grästorp 2018-05-23