Riktlinjer och åtgärder gällande Covid-19

Henrik Höglund, CEO, 2021-10-04

(This information will follow in English)

Reviderade riktlinjer och åtgärder gällande Covid-19

I takt med att samhället nu öppnar upp och återgår till ett mer normalt läge reviderar vi våra riktlinjer och återgår också till ett mer normalt läge men vi vill skynda långsamt.

Vi uppmanar er att följa Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd samt våra egna riktlinjer nedan:

 • Vid tjänsteresor får samåkning ske såvida alla LMG anställda i bilen är fullvaccinerade. Om inte så måste detta avgöras av dom som skall åka i bilen. Vid externa förare och passagerare så välj egen bil.
 • Interna möten hålls fortfarande i första hand via Teams. Fysiska möten är okej om det inte är möjligt med Teams.
 • Externa fysiska möten skall fram till 31/12 helst undvikas och i stället hållas via Teams.
 • Externa besökare till våra kontor/lokaler skall minimeras och helst undvikas fram till 31/12.

Hemarbete, för de som kan arbeta hemifrån, kommer nu att trappas ner i 3 steg:

 1. Under oktober månad följer vi de riktlinjer som gällt under de senaste månaderna dvs vi jobbar i huvudsak hemifrån.
 2. Från och med 1 november påbörjar vi återgången till ”nästan normalläge” genom att återigen utföra sitt arbete från sitt kontor under vissa dagar.
 3. Från och med 1 december skall allt arbete ske från kontoret men vi tillåter att man jobbar hemifrån 1 – 2 dagar per vecka. För att bestämma sitt arbetsschema skall överenskommelse ske med närmaste chef. Förutsättning för att jobba hemifrån är att det kan ske på ett tillfredsställande sätt och utan att påverka verksamheten på ett negativt sätt.

 

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens hemsida.

FHM nya allmänna råd

 • All personal är skyldig att ta ansvar och följa dessa riktlinjer, samt beställares specifika riktlinjer kring Covid-19.
 • Pandemin är inte över än. Tänk på att tvätta händerna, håll avstånd och stanna hemma om du är sjuk.
 • Frågor om Linjemontage hantering och åtgärder mot Covid-19 besvaras av din närmaste chef eller
  Linjemontage VD Henrik Höglund.

IN ENGLISH

Guidelines and measures regarding Covid-19

Henrik Höglund, CEO,  2021-10-04

As society now opens up and returns to a more normal situation, we are revising our guidelines and also returning to a more normal situation, but we want to hurry slowly.

We encourage you to follow the new general advice of the Public Health Agency of Sweden as well as our own guidelines below:

 1. During business trips, carpooling may take place if all LMG employees in the car are fully vaccinated. If not, this must be decided by those who are going in the car. For external drivers and passengers, choose your own car.
 2. Internal meetings are still held primarily through Teams. Physical meetings are okay if teams aren’t possible.
 3. Until 31/12, external physical meetings should preferably be avoided and instead held through Teams.
 4. External visitors to our offices/premises should be minimized and preferably avoided until 31/12.

Home work, for those who can work from home, will now be scaled down in 3 steps:

 1. During October, we follow the guidelines that have applied in recent months, i.e. we work mainly from home.
 2. From 1 November, we will begin the return to ”almost normal mode” by once again carrying out their work from their office on certain days.
 3. From 1 December, all work must be done from the office, but we allow you to work from home 1 – 2 days per week. In order to determine his work schedule, an agreement shall be made with the nearest manager. The prerequisite for working from home is that it can be done in a satisfactory way and without negatively affecting the business.

Click here to get to the Public Health Agency of Sweden’s website.

FHM new general advice

 • All staff are obliged to take responsibility and follow these guidelines, as well as clients’ specific guidelines regarding Covid-19.
 • The pandemic is not over yet. Remember to wash your hands, keep your distance and stay at home if you are ill.
 • Questions about Linjemontage management and measures against Covid-19 are answered by your immediate manager or CEO Henrik Höglund.