Riktlinjer och åtgärder mot spridning av Covid-19
( you find the english vers. further down)

Henrik Höglund, CEO, 2020-08-05

Syftet med dessa riktlinjer är att Linjemontage skall ta ansvar för att minimera riskerna för spridning av viruset Covid-19 och vad det potentiellt kan innebära.

Det är av största vikt att nedanstående riktlinjer respekteras och följs av företagets samtliga medarbetare.

Med anledning av att viruset nu sprider sig inom Sverige och övriga världen, vill vi informera om dessa riktlinjer som gäller för samtliga Linjemontage bolag.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer ”Skydda dig och andra från smittspridning”
Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens hemsida
Folkhälsomyndighetens riktlinjer avser bl.a. följande:

   • Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök.
   • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon.
   • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
   • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller att förorena dina händer.
   • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor.
  • Om du eller dina anhöriga har symptom så som feber, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk skall du stanna hemma 48 timmar från det att symptomen helt har avtagit. Under hemvistelsen skall man om möjligt arbeta hemifrån.
  • Använd handdesinfektion. Se till att det finns tillgängligt på samtliga kontor, projektetableringar och möteslokaler.
  • Tjänsteresor skall i första hand göras med bil. Använd ej kollektivtrafik.
  • Tjänsteresor utanför Sverige är förbjudet tills vidare.
  • Tjänsteresor inom Sverige skall begränsas i möjligaste mån.
  • Externa och interna möten skall i första hand genomföras via Teams.
   Fysiska möten får genomföras om förutsättningarna tillåter att mötesdeltagare kan hålla avstånd till varandra samt att mötet i övrigt genomförs på ett säkert sätt. Undvik om möjligt att blanda personer mellan olika kontor och projekt.
  • Utbildningar där personal från olika kontor/projekt samlas skall i första hand genomföras via Teams eller flyttas/ställas in.
  • Externa besökare till våra kontor är förbjudet tills vidare. Möten/kommunikation sker genom telefon, Teams etc.
  • Vid leverans av materiel från utlandet måste varje enskilt fall bedömas, minimera kontakt med transportörers personal etc.
  • Tänk på att risken för att smittas ökar vid alla sociala kontakter, så stanna hemma!
  • Privata resor utomlands bör ställas in, i enlighet med UDs riktlinjer. Tänk på att om Sverige eller resmålet stänger gränserna riskerar ni att inte komma hem.
  • All personal är skyldig att ta ansvar och följa dessa riktlinjer, samt beställares specifika riktlinjer kring Covid-19.

IN ENGLISH

Guidelines and measures to prevent the spread of Covid-19

Henrik Höglund, CEO,  2020-08-05

The purpose of these guidelines is that Linjemontage should take responsibility for minimizing the risks of the spread of the virus Covid-19 and its potential consequences.

It is of the utmost importance that the following guidelines are respected and followed by all employees.

Since the virus is now spreading within Sweden and the rest of the world, we want to inform about these guidelines that apply to all Linjemontage companies.

Follow the Public Health Agency’s recommendations ”Protect you and others from the spread of infection”
Click here to go to the Public Health Agency’s website
The Public Health Authority’s guidelines include for instance:

   • Always wash your hands when you get home or when you come to work after being out, before meals, during food handling and after a restroom visit.
   • Avoid touching your face or eyes.
   • Avoid close contact with sick people.
   • By coughing and sneezing in the arm fold or in a paper towel, you prevent infection from spreading around you or contaminating your hands.
   • Stay at home when you’re sick to avoid infecting other people.
  • If you or or your relatives have symptoms such as fever, cough, breathing disorders, sore throat, headache, muscle and joint pain, stay at home 48 hours from the time the symptoms have completely subsided. During your home stay, work from home if possible.
  • Use hand sanitizer. Make sure it’s available in all offices, project establishments and meeting rooms.
  • Business trips shall be made by car. Do not use public transport.
  • Business trips outside Sweden is prohibited until further notice.
  • Business trips within Sweden shall be limited as far as possible.
  • External and internal meetings shall primarily be conducted via Teams.
   Physical meetings may be conducted if the conditions allow meeting participants to keep their distance from each other and that the meeting is otherwise conducted in a safe manner. If possible, avoid mixing people between different offices and projects.
  • Training where staff from different offices/projects are gathered shall be conducted via Teams or be rescheduled/cancelled.
  • External visitors to our offices are prohibited until further notice, meetings/communication is done by phone, Teams etc.
  • When supplying equipment from abroad, each case must be risk-assessed, minimize contact with carrier personnel, etc.
  • Keep in mind that the risk of infection increases with all social contacts, so stay at home!
  • Private trips abroad should be cancelled, in accordance with UDs guidelines. Keep in mind that if Sweden or the destination closes the borders, you risk not coming home.
  • All staff are obliged to take responsibility and follow these guidelines, as well as clients’ specific guidelines regarding Covid-19.