Riktlinjer och åtgärder mot spridning av Covid-19

Henrik Höglund, CEO, 2021-02-19

(This information will follow in English)

Riktlinjer och åtgärder mot spridning av Covid-19

Syftet med dessa riktlinjer är att Linjemontage skall ta ansvar för att minimera riskerna för spridning av viruset Covid-19 och vad det potentiellt kan innebära.  Det är av största vikt att nedanstående riktlinjer respekteras och följs av företagets samtliga medarbetare. Med anledning av att viruset nu sprider sig inom Sverige och övriga världen, vill vi informera om dessa riktlinjer som gäller för samtliga Linjemontage bolag.

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer ”Skydda dig och andra från smittspridning”

Klicka här för att komma till Folkhälsomyndighetens hemsida

Folkhälsomyndighetens riktlinjer avser bl.a. följande:

 • Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter toalettbesök.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon.
 • Håll minst en armlängds avstånd till andra människor både inomhus och utomhus.
 • Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller att förorena dina händer
 • Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra människor.
 • Om du eller dina anhöriga har symptom så som feber, hosta, andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk skall du stanna hemma 48 timmar från det att symptomen helt har avtagit. Under hemvistelsen skall man om möjligt arbeta hemifrån. Riktlinjer och åtgärder mot spridning av Covid-19

Instruktioner för medarbetare på Linjemontage för att minska risken för smittspridning

 • Vad gäller om jag blivit konstaterad smittad av Covid-19?  Om du blivit sjuk i Covid-19 följer vi på Linjemontage Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande återgång till arbetet, se nedan. Vi vill också att ni alltid kontaktar er chef innan ni kommer åter till arbetet.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer lyder:
Om testet visar att du har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet om du blivit frisk och minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

 • Om person i ditt hushåll har bekräftad COVID-19 smitta kommer du bli kontaktad av vården och få förhållningsregler som skall följas. Generellt säger dock Folkhälsomyndigheten ”Stanna hemma, undvika kontakter med andra och i övrigt agera som att du har testats positivt för covid-19. ”
 • Använd handdesinfektion. Ska finnas tillgängligt på samtliga kontor, projektetableringar och möteslokaler.
 • Tjänsteresor som är nödvändiga ska ske enskilt. Vi reser alltid i egna bilar och samåker inte. Enligt tidigare riktlinje åker vi inte med kollektivtrafik.
 • Tjänsteresor utanför Sverige är förbjudet tills vidare.
 • Tjänsteresor inom Sverige skall starkt begränsas och endast nödvändiga resor får ske.
 • Enskilt boende ska tillämpas när medarbetare är ute på uppdrag. Ej dela rum med kollega.
 • Externa och interna möten skall i första hand genomföras via Teams.
 • Medarbetare som kan utföra sitt arbete hemifrån uppmanas att göra det.
 • På arbetsplatser/kontor måste vi säkra upp att vi håller avstånd på lunch och fikaraster som är en källa till smittspridning. Dela upp tiderna så färre äter samtidigt. Vid behov ordna med ytterligare byggbaracker.
 • Externa besökare till våra kontor är förbjudet tills vidare. Möten/kommunikation sker via telefon, Teams.
 • Om du uppfattar att det kommer personer till arbetsplatsen som inte nödvändigtvis behöver vara där för att utföra sitt arbete kan du utifrån våra riktlinjer be personen att lämna arbetsplatsen.
 • Vid sjukanmälan ange om ni har covid-symtom eller ej. Kontakta er chef innan du kommer åter till arbetet.
 • Fysiska möten som trots restriktionerna måste genomföras ska ske på ett sådant sätt att mötesdeltagare kan hålla säkert avstånd till varandra samt att mötet i övrigt genomförs på ett säkert sätt. Undvik att blanda personer mellan olika kontor och projekt.
 • Utbildningar där personal från olika kontor/projekt samlas skall i första hand genomföras via Teams eller flyttas/ställas in.
 • Vid leverans av materiel från utlandet måste varje enskilt fall bedömas, minimera kontakt med transportörers personal.
 • Tänk på att risken för att smittas ökar vid alla sociala kontakter, så stanna hemma!
 • Privata resor utomlands bör ställas in, i enlighet med UDs riktlinjer. Tänk på att om Sverige eller resmålet stänger gränserna riskerar ni att inte komma hem.
 • All personal är skyldig att ta ansvar och följa dessa riktlinjer, samt beställares specifika riktlinjer kring Covid-19.

Frågor om Linjemontage hantering och åtgärder mot Covid-19 besvaras av din närmaste chef eller Linjemontage VD Henrik Höglund.

IN ENGLISH

Guidelines and measures to prevent the spread of Covid-19

Henrik Höglund, CEO,  2021-02-19

The purpose of these guidelines is for Linjemontage to take responsibility for minimizing the risks of spreading the Covid-19 virus and what it could potentially entail. It is of the utmost importance that the following guidelines are respected and followed by all the company’s employees. Due to the fact that the virus is now spreading within Sweden and the rest of the world, we want to inform about these guidelines that apply to all Linjemontage companies.

 • Follow the Swedish Public Health Agency’s recommendations ”Protect yourself and others from the spread of infection”.

Click here to get to the Public Health Agency’s website

The Public Health Agency’s guidelines refer to e.g. following:

 • Always wash your hands when you get home or when you come to work after being out, before a meal, when handling food and after using the toilet.
 • Avoid touching the face or eyes.
 • Keep at least an arm’s length distance from other people both indoors and outdoors.
 • By coughing and sneezing in the armpit or in a paper handkerchief, you prevent infection from spreading in your environment or contaminating your hands
 • Stay home when you are sick to avoid infecting other people.
 • If you or your relatives have symptoms such as fever, cough, respiratory distress, sore throat, headache, muscle pain, you should stay at home for 48 hours after the symptoms have completely subsided. During the stay, you should, if possible, work from home.

Guidelines and measures to prevent the spread of Covid-19

 • What if I have been diagnosed with Covid-19? We follow Folkhälsomyndigheten’s recommendations regarding return to work, see below. We also want you to always contact your manager before you return to work

The Swedish Public Health Agency’s recommendations are:

If the test shows that you have covid-19, you can return to work if you have recovered and at least 7 days have passed since you became ill. The last two days must have been without fever and that you otherwise feel healthy. You can consider yourself healthy even if you still have occasional, mild symptoms such as a slight cough, runny nose or loss of smell and taste. It is based on the assessment that people with a normal recovery do not infect others with covid-19 after seven days. If you have been sampled and have no symptoms, seven days count from the day the test was taken.

 • If a person in your household has confirmed COVID-19 infection, you will be contacted by healthcare and given rules of conduct to be followed. In general, however, the Swedish Public Health Agency says “Stay at home, avoid contacts with others and otherwise act as if you have been tested positive for covid-19. ”
 • Use hand sanitizer. Must be available at all offices, project establishments and meetingrooms.
 • Business trips that are necessary must be made individually. We always travel in our own cars and do not ride together. According to previous guidelines, we do not travel by public transport.
 • Business trips outside Sweden are prohibited until further notice.
 • Business travel within Sweden must be severely limited and only necessary travel may take place.
 • Individual housing must be applied when employees are out on assignment. Do not share a room with a colleague.
 • External and internal meetings shall primarily be conducted by Teams.
 • Employees who can perform their work from home are encouraged to do so.
 • In workplaces / offices, we must ensure that we keep our distance during lunch and coffee breaks, which are a source of the spread of infection. Divide the times so that fewer people eat at the same time. If necessary, arrange additional construction barracks.
 • External visitors to our offices are prohibited until further notice. Meetings / communication take place via phone or Teams.
 • If you perceive that people come to the workplace who do not necessarily need to be there to carry out their work, you can, based on our guidelines, ask the person to leave the workplace.
 • When reporting illness, state whether you have covid symptoms or not. Contact your manager before returning to work.
 • Physical meetings that must be conducted despite the restrictions must take place in such a way that meeting participants can keep a safe distance from each other and that the meeting is otherwise conducted in a safe manner. Avoid mixing people between different offices and projects.
 • Training where staff from different offices / projects gather must primarily be carried out via Teams or moved / canceled.
 • When delivering equipment from abroad, each individual case must be assessed, minimizing contact with transporters’ staff.
 • Keep in mind that the risk of infection increases with all social contacts, so stay at home!
 • Private travel abroad should be canceled, in accordance with the Foreign Ministry’s guidelines. Keep in mind that if Sweden or the destination closes the borders, you risk not coming home.

All personnel are obliged to take responsibility and follow these guidelines, as well as the customer’s specific guidelines regarding Covid-19.

 

Questions about Linjemontage handling against Covid-19 are answered by your manager or Linjemontage CEO Henrik Höglund.